Les verbes irréguliers en -OIR
s'asseoir gaan zitten
indicatif présent   impératif   passé composé
je m'assieds ik ga zitten assieds-toi ga zitten je me suis assis(e) ik ben gaan zitten
tu t'assieds je gaat zitten tu t'es assis(e) je bent gaan zitten
il s'assied hij gaat zitten il s'est assis hij is gaan zitten
elle ze gaat zitten elle s'est assise ze is gaan zitten
on men gaat zitten on s'est assis(e)(s) men is gaan zitten
nous nous asseyons we gaan zitten asseyons-nous laten we gaan zitten nous nous sommes assis(es) we zijn gaan zitten
vous vous asseyez jullie gaan zitten / u gaat zitten     asseyez-vous ga zitten   vous vous êtes assis(e)(s) jullie zijn gaan zitten / u bent gaan zitten
ils s'asseyent ze gaan zitten ils se sont assis ze zijn gaan zitten
elles elles se sont assises
indicatif imparfait   futur simple   conditionnel présent
je m'asseyais ik ging zitten je m'assiérai ik zal gaan zitten je m'assiérais ik zou gaan zitten
tu t'asseyais je ging zitten tu t'assiéras je zult gaan zitten tu t'assiérais je zou gaan zitten
il s'asseyait hij ging zitten il s'assiéra hij zal gaan zitten il s'assiérait hij zou gaan zitten
elle ze ging zitten elle ze zal gaan zitten elle ze zou gaan zitten
on men ging zitten on men zal gaan zitten on men zou gaan zitten
nous nous asseyions we gingen zitten nous nous assiérons we zullen gaan zitten nous nous assiérions we zouden gaan zitten
vous vous asseyiez jullie gingen zitten / u ging zitten   vous vous assiérez jullie zullen gaan zitten / u zult gaan zitten   vous vous assiériez jullie zouden gaan zitten / u zou gaan zitten
ils s'asseyaient ze gingen zitten ils s'assiéront ze zullen gaan zitten ils s'assiéraient ze zouden gaan zitten
elles elles elles
se conjuguent de la même façon (worden op dezelfde manier vervoegd):
asseoir (doen zitten)*